Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza, a Ria-Bot Facebook oldalon ( https://www.facebook.com/chatbotria ) működő chatbot, azaz a Homonnay Gergő László által végzett és kezelt szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Jogszabályi háttér

A Ria-Bot Facebook oldalán keresztül végzett szolgáltatás nyújtás során az érintettek személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

  1. Magyarország Alaptörvénye;
  2. az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”
  3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  4. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
  5. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
  6. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
  7. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény (Grt.);
  8. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

 

Általános adatkezelési alapelvek

A chatboton belüli beszélgetés során az adatszolgáltatás önkéntes, személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett előzetesen hozzájárul.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak illetve az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Homonnay Gergő László, a Ria-Bot Facebook oldalon gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője, amelyhez a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatkezelés célja, hogy a beszélgetés során megadott adatokat lementve, később felkereshetőek legyenek az érintettek, ha valóban érdeklődnek chatbot iránt.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát: személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A Facebook oldalon megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 7633 Pécs, Kerényi Károly u. 6/C Chatbot alkalmazása

Az érintettnek lehetősége van a Facebookon kiépített chatboton keresztül közvetlenül felvenni a kapcsolatot Homonnay Gergő Lászlóval. A chatbot használatához jelen adatkezelési tájékoztató elfogadása, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulás szükséges.

A chatbot alkalmazása során rögzítésre kerül a teljes beszélgetés, valamint az érintett neve.

A beszélgetés során az adatkezelő árajánlatot készít elő az érintett számára, amelyhez e-mail címet, telefonszámot, maximális összeget és határidőt kell megadni.

Homonnay Gergő László a chatbot alkalmazáshoz a Facebookot veszi igénybe adatfeldolgozóként.

adatkezelés célja: azonnali válaszadás az érintett kérdéseire

kezelt adatok köre: érintett keresztneve, beszélgetés, , email cím, telefonszám

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a beszélgetést követő 15 év

adattárolás módja: elektronikus

 

Adatbiztonság

Homonnay Gergő László az adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet biztosít. Ez az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adatokhoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől (így a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől) védettek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat egy nyilvántartásban kezeli és az adatkezelés során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Továbbá informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsága eljárásokkal gondoskodik.

 

Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését a homonnaygergo@gmail.com e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

 

5.1. Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférés)

Az érintett jogosult arra, hogy Homonnay Gergő Lászlótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

jogosult megtudni az adatkezelés célját; az érintett személyes adatok kategóriáit;

azon címzetteket akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát; jogosult felvilágosítást jogairól;

Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték;

Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Homonnay Gergő László indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Homonnay Gergő László a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Homonnay Gergő László csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha Homonnay Gergő László nem tesz intézkedéseket legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Homonnay Gergő László indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Arra az időtartamra, amíg Homonnay Gergő László ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 5.4. pontjának megfelelően.

 

5.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben Homonnay Gergő Lászlóhoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Homonnay Gergő László nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha Homonnay Gergő László bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Homonnay Gergő László dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;

az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

az érintett a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést Homonnay Gergő László felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot Homonnay Gergő Lászlót korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról Homonnay Gergő László előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

5.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Homonnay Gergő László indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Homonnay Gergő László pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Homonnay Gergő László rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa amennyiben:

az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

ÉS

az adatkezelés automatizált módon történik.

Homonnay Gergő László minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Homonnay Gergő László tájékoztatja e címzettekről.

 

5.7. Jogorvoslat

Homonnay Gergő László az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Felelősségvállalás

A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyek Homonnay Gergő László et a személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt érik.

 

Adatfeldolgozó

Homonnay Gergő László a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: Homonnay Gergő László

címe: 6500 Baja, Szent Antal u. 23/A

cégjegyzékszáma:

adatfeldolgozás célja: chatbot

adatfeldolgozó neve: Facebook Ireland Limited.

Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Ireland

IE9692928F

adatfeldolgozás célja: chatbot, regisztráció adatfeldolgozó neve: Google Ireland Limited.

Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland IE6388047V

adatfeldolgozás célja: Analítika, regisztráció

200 Labs, Inc., d/b/a Chatfuel.

555 De Haro Street, Suite 280, San Francisco, CA 94107 USA chatbot

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést Homonnay Gergő László utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag Homonnay Gergő László rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat Homonnay Gergő László rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A nyilatkozat megváltoztatása

Homonnay Gergő László fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, Homonnay Gergő László külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben GDPR, valamint az Infotv. szabályai az irányadók.